ข้อมูลมาใหม่และอีเวนท์

5 บริษัทจากจังหวัดชิมาเนะเป็นผู้นำเสนอ และมี 63 บริษัทไทยเข้าร่วม
กิจกรรมจับคู่ที่ศูนย์เคเอกซ์ในกรุงเทพฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 หน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาในต่างประเทศ แผนกส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะจังหวัดชิมาเนะ และศูนย์เคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในหัวข้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์เคเอกซ์ในกรุงเทพฯ
5 บริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางจากจังหวัดชิมาเนะที่ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์บำบัดน้ำและการทำปุ๋ยคอก สีประสิทธิภาพสูง และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วม และ 3 บริษัทในจำนวนนั้นก็ได้นำเสนอในสถานที่จัดงาน
ภายในงาน บริษัทที่เข้าร่วมได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนในรูปแบบนิทรรศการขนาดเล็ก โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทไทย 63 แห่งเข้าร่วมงานและมีการเจรจาธุรกิจใน 10 รายการ อีกทั้งได้รับคำขอการเจรจาธุรกิจในภายหลังอีก 20 รายการ

บริษัทในจังหวัดชิมาเนะที่เข้าร่วม

C.C. KENDENSHA Co., Ltd. *บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในจังหวัดชิมาเนะกับบริษัทไทย
Hirose Products Co., Ltd.
Matsue Doken Co., Ltd.
Matsue Paint Co., Ltd.
Miraie Corporation

เกี่ยวกับ Knowledge Xchange (KX), KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด 3 อันดับแรกด้านวิศวกรรมศาสตร์ และยังมุ่งเน้นไปที่ศาสตร์แขนงด้าน IT เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับชื่อมหาวิทยาลัยนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
Knowledge Xchange (KX) ซึ่งเป็นสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้น เป็นองค์กรสนับสนุนสำหรับความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และรัฐบาล โดยได้มีการสนับสนุนธุรกิจ SME มาแล้วมากกว่า 3,000 รายนับตั้งแต่ก่อตั้งมา
แผนกการค้าอุตสาหกรรมและแรงงาน จังหวัดชิมาเนะ ซึ่งมีสำนักงานสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะ สังกัดอยู่นั้น ได้ทำการลงนามสัญญาความร่วมมือ MOU กับ Knowledge Xchange (KX) เมื่อปี ค.ศ. 2021 และได้ดำเนินการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเป็น 1 ในแผนงานสนับสนุนให้ธุรกิจในจังหวัดชิมาเนะได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย และประเทศกลุ่มอาเซียน

ติดต่อสอบถาม

Overseas Expansion Support Office, Shimane Prefectural Government
kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp